Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Materskej školy Oravské Veselé

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) s prihliadnutím na špecifické podmienky pre: Materská škola Oravské Veselé 374 (v KD - alokované pracovisko)

Materská škola Oravské Veselé 377 (v ZŠ) a s prihliadnutím na požiadavky a potreby rodičov a zriaďovateľa, v záujme optimálneho rozvoja detí predprimárneho obdobia.                     

 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

1.  Výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlách vzájomných vzťahov  vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

2. Prevádzke a vnútornom režime školy

3. Podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

4. Podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje

5. VVČ je organizovaná podľa denného poriadku s ohľadom na hlavné edukačné aktivity, ktoré sú v časovom slede rovnocenné.

        

Materská škola je školou1. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú na to vytvorené podmienky.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je príprava na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí 2.

Výchova a vzdelávanie  v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Veselovček /ŠkVP/, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Školský vzdelávací program je záväzný pedagogický dokument, podľa ktorého sa v materskej škole realizuje edukácia detí.  Školský vzdelávací program je zákonným zástupcom  detí   dostupný prostredníctvom riaditeľky a triednych učiteľov. Zákonní zástupcovia detí sú so Školským vzdelávacím programom oboznámení na plenárnom a triednych stretnutiach rodičov detí. Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa ŠkVP,  ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie a podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej; rozvíja schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu z odboru vzdelávania v materskej škole získa dieťa p r e d p r i má r n y  stupeň v z d e l a n i a.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je o s v e d č e n i e  o absolvovaní predprimárneho vzdelávania3.

 • Školský  rok sa začína 04.09. a končí sa 31.08. nasledujúceho kalendárneho roka
 •  Školský rok sa člení na hlavnú časť výchovno-vzdelávacej práce s edukačnými aktivitami po ktorom nasleduje letná činnosť /striedavo s prevádzkou  júl-august podľa záujmu rodičov/
 •  VVČ je organizovaná podľa denného poriadku,  s ohľadom na hlavné edukačné aktivity, ktoré sú v časovom slede rovnocenné
 • Ak počet detí v chrípkovom období prekročí viac ako 15% z celkového počtu informuje riaditeľ školy  zriaďovateľa a prijme opatrenia – zdrží sa organizovania krúžkov, exkurzií, výletov a ostatných hromadných akcií

 

1)§161 ods.15 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

         2)§28, ods. 1,2, zák. NR SR č. 245/08 Z. z.

         3)§18 ods. 2 zák. NR SR  č. 245/2008 Z. z.

 

 

I. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY.

Informácie o škole a zriaďovateľovi

 

Názov školy - Materská škola Oravské Veselé

Adresa školy - 029 62 Oravské Veselé

Telefónne číslo -  0917070319

Internetová a elektronická adresa školy – www.ms-oravskevesele.wbl.sk

                                                                    mfranekova@gmail.com

Zriaďovateľ -  Obec  Oravské Veselé

Mená vedúcich zamestnancov:

Mgr. Maslaňáková Margita – riaditeľka ZŠ s MŠ  Oravské Veselé

Franeková Marta – zástupca riad. pre predprimárne vzdelávanie

 

Učiteľky : Gočalová Veronika, Mgr. Madleňáková Lucia, Bc. Jurčáková Daniela,

Bc. Balcerčíková Martina, Bc. Kozaňáková Bernadeta

 

     Prevádzka: 6:30 hod. – 16:00 hod.

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Bugajová Zdenka – upratovačka

Švecová Helena – upratovačka

 

Kapacita MŠ: 90

Počet tried: 4

 

1.trieda: 4-5 ročné

2.trieda: 3-4 ročné

3.trieda: 3-6 ročné

4.trieda: 5-6 ročné

 

Počet integrovaných detí: 0

Počet detí s odlož. školskou dochádzkou: 0

 

Povinnosti všetkých zamestnancov

Zamestnanci sú povinní konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené zákonom č.552/ 2003 Z. z. o verejnej službe a zákonníka práce. Okrem práv a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku a organizačnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na:

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, rodičov a iných osôb,

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií,

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.

 

PRÁVA A POVINNOSTI  DIEŤAŤA  A  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

/v zmysle spoločného ustanovenia písmena b) ods. 4 § 144 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z./

Dieťa má právo na

*rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

*bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred plnením plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách

*vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v týmto zákonom, individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

*úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti

*poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

*výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

*organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu, v súlade so zásadami psycho - hygieny

*úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

*právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dieťa je povinné

*neobmedzovať svojím konaním práva ostatných detí zúčastňujúcich sa výchove a vzdelávaní

*dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy

*chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie

*pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať

*konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

*ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

*rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútorným poriadkom a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia má v súlade so školským zákonom právo

 • Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy, alebo školského zariadenia možno uplatniť v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy
 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • Oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • Vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je v súlade so školským zákonom povinný

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 •  Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia
 • Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Poskytovať doklady o úhradách poplatkov vyplývajúcich z platnej legislatívy

Pokojnú a príjemnú atmosféru, vzájomné pochopenie a dôveru môžeme spoločne zabezpečiť iba dobrou organizáciou práce a rešpektovaním dohodnutých pravidiel.

 

II. PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 – 16:00 hod.

 

Riaditeľka  ZŠ s MŠ : Mgr. Maslaňáková Margita

Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Franeková Marta

Všetci zamestnanci školy boli poučení o tom, že sú povinní oznámiť jej, ak nebola prítomná - kto, kedy, a za akým účelom ju hľadal a potreboval.                                                               

Vedúca školskej jedálne :     Marta Poláková

Konzultačné hodiny        :     podľa dohovorených termínov

                                                                           

 Podľa  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky

č. 306/08 Z. z. o materskej škole, v čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov po dobu, ktorú určí zriaďovateľ a podľa potrieb rodičov, najmenej na tri týždne. V tomto období, podľa dispozícií riaditeľa školy, prevádzkoví zamestnanci vykonávajú dezinfekciu údržbu a upratovanie priestorov. Pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenky.

 

Prerušenie prevádzky školy oznámi riaditeľ oznamom, spravidla dva mesiace vopred (§2 ods. 6 vyhl. č. 306/2008 Z. z.).

V čase školských prázdnin bude prevádzka zabezpečená len v prípade, že bude prihlásených najmenej 12 detí, a to  spoločne zo všetkých tried. 

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa po ukončení prevádzky z MŠ, učiteľka využije všetky dostupné telefónne čísla na skontaktovanie so zákonným zástupcom, alebo rodinnými príslušníkmi. V prípade, že rodičia porušia  „Školský poriadok školy“ a prídu po dieťa opakovane po ukončení prevádzky MŠ viackrát, budú  :  

 - ústne upozornení pohovorom a opätovne oboznámení so ŠkPŠ

 - písomne upozornení na porušovanie ŠkPŠ

                                                

III. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO  MATERSKEJ ŠKOLY.

 

1. Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ – podľa § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v súlade s § 59 zákona č. 245/08  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní  umožňuje navštevovať materskú školu  všetkým deťom bez rozdielu národnosti, sociálneho pôvodu, deťom zamestnaných i nezamestnaných rodičov. Podľa § 59 ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. sa deti do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského roka v mesiaci marec, prípadne v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľ školy podľa § 3 ods. 2) vyhlášky č. 306/08 Z. z. o materskej škole, spravidla od 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vstupe do budovy zariadenia, miesto a čas podania žiadosti s kritériami prijatia.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 • Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa  prednostne  prijímajú deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
 •  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na to  vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

V čase zápisu zákonný zástupca predloží

-písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

-potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,

-ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené :

Hygienické požiadavky : 

 • Nepoužíva  plienky ani nočník
 • Samostatné umývanie a utieranie rúk do uteráka pod  dohľadom pedagóga
 • Používa a obsluhuje vodovodnú batériu a mydlo  pod dohľadom pedagóga
 • Samostatné používanie toaletného papiera a toalety  pod dohľadom pedagóga
 • Používanie vreckovky, správne kýchanie a kašľanie s rukou na perách

 

Obliekanie a vyzliekanie – sebaobsluha :

 • Vie sa samostatne vyzliecť
 • Obliekanie a obúvanie v spolupráci s pedagógom

Stolovanie :

 • Dieťa vie správne držať lyžičku /vidličku/
 • Vie používať pohár/hrnček/
 • Dodržiava čistotu pri stolovaní

Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom

zákonný  zástupca privádza dieťa na maximálne 4 hodiny denne, spolupracuje s

pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu

starostlivosť o dieťa. O adaptačný pobyt musí rodič požiadať riaditeľku školy. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v zaujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť  o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý  čas), alebo  o ukončení dochádzky do MŠ.

 

Tlačivo  rodič získa u ZRŠ. Po  vyplnení rodič podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. ÚVZ dokladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pre zaškolenie do MŠ od príslušného pediatra.

Na prvom stretnutí rodičov budú zúčastnení oboznámení s tým, že osobné údaje detí budú použité len pre našu vnútornú potrebu  zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v súlade znenia s § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona/.

Súčasne pri nástupe predkladá fotokópiu karty poistenca, súhlas  so spracovaním osobných údajov pre MŠ, splnomocnenie pri vyberaní dieťaťa inou osobou podpísanou oboma rodičmi, potvrdenie o bezinfekčnosti okolia.

     Rodič, v záujme dieťaťa nahlási všetky zmeny osobných údajov dieťaťa, ku ktorým príde v priebehu školského roka (zmena adresy, zmena mena, nové telef. čísla, zmena zdravotnej poisťovne...) riaditeľke, príp. učiteľke.

 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi ZŠ s MŠ spravidla do 15. apríla kalendárneho roka. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zák. zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením od pediatra o zdravotnom stave. Riaditeľ základnej školy vydáva  rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v zmysle § 3 ods. 1) vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhl. č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení neskorších predpisov spravidla do 15.apríla.

Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,  predloží zák.  zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave od pediatra.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku nového školského roku dostane rodič spravidla najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti . V prípade prijatia v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

 

Rozhodnutie riaditeľa ZŠ s MŠ  o prijatí na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa  § 3 vyhl. č. 306/08 Z. z. o MŠ, v súlade s § 59 ods. 4, zák. č. 245/08 Z. z. a § 5 ods. 14  pís. a) zák. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

V prípade, že rodič neuvedie v žiadosti, a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dobu pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a doklady z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím je nutné aplikovať „ Usmernenie k evidencii individuálne integrovaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried materských škôl schváleného MŠ SR.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie. K tejto problematike predložia aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia. Do špeciálnej MŠ  sa preraďujú deti, ktoré vzhľadom na ich zdravotné postihnutie a v záujme jeho ďalšieho vývinu po dohode s o zákonným zástupcom nemožno vychovávať spolu so zdravými deťmi.

V septembri sa presúvajú deti z triedy do ďalšej triedy podľa dátumu narodenia a psychickej zdatnosti. MŠ nemá postupové ročníky a je výlučne na rozhodnutí ZRŠ, ako zaradí deti.  Rozhodnutie je neodvolateľné. Zaradenie detí do tried je taktiež podmienené preplnenosťou resp. nenaplnenosťou triedy. Počas školského roka môže ZRŠ preradiť  deti z jednej triedy do druhej. Rodičovi oznámi dôvod a termín preradenia osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci ZRŠ a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje.

 

 

 2 . Dochádzka detí do MŠ.

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 6:30 a prevezme ho do 16:00 hod.

Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s triednou učiteľkou, ktorá dbá,  aby z  hľadiska „PSYCHOHYGIENY“ dĺžka pobytu v MŠ nepresahovala 10 hodín denne.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí /aby nerušil aktivity MŠ a pod./.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť podľa § 24 ods. 9 pís. b) zák. č. 355/2007 Z. z., o verejnom  zdravotníctve ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný pre pobyt v materskej škole.

Dôvody ranného  neprijatia dieťaťa do MŠ, ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

 • zvýšená teplota                                           
 • silný kašeľ
 • užívanie antibiotiká
 • vírusové ochorenia
 • infekčné a prenosné choroby, herpes
 • hnisavý výtok z očí alebo nosa, 
 • črevné ťažkosti– hnačky, zvracanie
 • voš vlasová.

Neprítomnosť dieťaťa  a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 07,30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa.

Pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ podľa § 24 ods. 9, písm. b) a c) zákona NR SR č. 355/07 Z. z. o verejnom zdravotníctve  z dôvodu ochorenia, predloží rodič po troch dňoch pri opätovnom nástupe lekárske potvrdenie o zdravotnom stave  dieťaťa.

 

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod  a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.

 Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi ZRŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia/§ 24 ods. 8 zák. č. 355/07 Z. z.o verejnom zdravotníctve  v znení neskorších predpisov.

Ak sa vyskytne infekčná diagnóza /angína, kiahne, mumps, šarlach, zápal spojiviek, herpes, sladké chrasty, inf. hnačky.../ dieťaťa, rodič pri nástupe do MŠ predloží potvrdenie od lekára, že je zdravé  /ods. 10 § 144 zákona č. 245/08 Z. z. školský zákon/.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi  dôvod neprítomnosti, alebo závažným spôsobom poruší Školský poriadok školy podľa § 5 ods. 4 pís. e) vyhl. č 306/08 Z. z., riaditeľ  opätovne prekonzultuje s rodičom body ŠkP a  podmienky ukončenia dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Rozhodnutie o ukončení dochádzky dieťaťa podľa podľa § 5 ods. 14  písm. d/ zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 4 písm. e/ vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole môže

riaditeľ ZŠ s  MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku predškolského zariadenia z týchto dôvodov:

 

- neuhradenie príspevkov v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva obce Oravské Veselé č. 1/2011   o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení  zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.

- neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 15 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak rodičia urobili do termínu určeného riaditeľom ZŠ s MŠ

- opakované, neospravedlnené nedodržiavanie dohodnutého termínu príchodu dieťaťa do MŠ

- ak zákonný zástupca dieťaťa zatají dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa

- ak rodičia opakovane porušujú školský poriadok neskorým príchodom pre dieťa a dieťa odchádza z MŠ po 16:00 hod. aj  po opätovnom slovnom a písomnom upozornení ZRŠ

- pokiaľ dieťa svojím správaním opakovane narúša výchovno-vzdelávací program a ohrozuje zdravie ostatných detí, bude dieťa po osobnom rozhovore s riaditeľkou ZŠ s MŠ z materskej školy vylúčené.

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ ďalej - rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie napr. ak dieťa svojím  správaním obmedzuje práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi  výchovy a vzdelávania.

 

Nakoľko v MŠ v KD je zriadená len jedna celodenná trieda, je dôležité dodržiavať dohodnutý čas preberania detí z MŠ následovne:

- matka, ktorá je na materskej dovolenke s druhým dieťaťom alebo nie je zamestnaná, si svoje dieťa, prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania, z materskej školy prevezme hneď po obede – I. trieda do 13:00 h., II. trieda do 13:10 h., III. trieda do 12:10 h.

- deti v IV. triede, prihlásené na poldenný pobyt si rodič prevezme do 12:10 h.

 

 

Formy adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ :

Pri prijatí dieťaťa do kolektívu, vychádzame z potrieb spoločenských nárokov, požiadaviek rodičov, a hlavne z potrieb dieťaťa predškolského veku.

Priebeh adaptácie podľa § 3 ods. 4 pís. b) vyhlášky č. 306/08 Z. z. o materskej škole určí ZRŠ pri vstupnom pohovore s rodičom.

Adaptačný pobyt a jeho navrhnuté fázy :

 1. Pobyt vonku v sprievode rodiča
 2. Pobyt dieťaťa na 4 hodiny + obed, podľa dohody so ZRŠ / s rodičom, alebo dieťa samotné/
 3. Dieťa na dopoludnie s tým, že dieťa pozoruje činnosti pri ukladaní detí k odpočinku
 4. Skúška, či sa dieťa zadaptuje s popoludňajším odpočinkom a po spánku ihneď príde rodič dieťa .
 5. Celodenný pobyt a po olovrante príde rodič ihneď po dieťa.

V MŠ sú rodičom poskytované odborné konzultácie a pohovory o výchove dieťaťa, ktoré sú zaznamenávané v zošite o adaptačnom procese novoprijatých detí, alebo metodicko - poradenskej činnosti. 

Rodič pri vstupnom pohovore a na spoločnom sedení rodičov s pedagógmi dostane poučenie, ako má dieťa privykať na režim a usporiadanie dňa v MŠ, aké má mať seba obslužné návyky.

Rodičov oboznámime s :

-    legislatívou

-    s prevádzkou, organizáciou a denným poriadkom MŠ

-    so Školským poriadkom v MŠ

-    so ŠkVP MŠ

-    so stravovaním a podmienkami prevádzky ŠJ

-    s hygienou a sebaobsluhou vzhľadom na vývinové osobitosti 

Podľa § 28 ods.18) zák. 245/08 Z. z.  každý rodič dohodne s  triednou učiteľkou dĺžku pobytu dieťaťa v MŠ od dvoch hodín až po dlhšiu dobu. Podľa želania rodičov tento čas prispôsobujeme a predlžujme nie však na viac ako 3 mesiace.

Učiteľka starostlivo analyzuje priebeh adaptácie. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme jeho zdravého vývinu ,môže riaditeľka po dohovore s rodičom, alebo na základe písomnej žiadosti rodiča rozhodnúť podľa § 28 ods.18) školského zákona č. 245/08 Z. z. o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky do MŠ.

 

   3. Úhrada mesačného príspevku za dochádzku

    V súlade s § 28 pís 6 zák. 245/2008 Z. z.  Školského zákona o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 15 percenta sumy životného minima.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva obce Oravské Veselé č. 1/2011   o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v  materských školách  v súlade s  § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Oravské Veselé, mesačne na jedno dieťa 8,- €,

Príspevok sa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky

 • Dieťa,  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
 • Ktoré je umiestnené v zariadení na základe umiestnenia súdu     

Podľa § 3 ods. 2 VZN č. 5/2012  na základe rozhodnutia starostu( zriaďovateľa) sa príspevok neuhrádza za dieťa ak :  -   má dieťa  prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

 • dieťa nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo iným závažným dôvodom. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na celý mesiac.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

 

 • V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

 

MŠ - celodenná strava

1,12 Eur

MŠ - poldenná strava

0,90 Eur

                         

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

 

Platba za stravovanie sa uhrádza mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci.

Platby realizujte trvalým príkazom, poštovou poukážkou, príkazom cez internetbanking:

Číslo účtu: 4041146004
Kód banky: 5600
IBAN: SK2156000000004041146004

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: Číslo stravníka
alebo do poznámky: Meno, priezvisko

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási.

Odhlasovanie obedov

Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, a to:

 • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
 • telefonicky na čísle 0917 536 345

Ak sa dieťa nemôže stravovať/diéta.../, podľa § 26 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, sa zakazuje v MŠ konzumovať stravu akéhokoľvek druhu pripraveného mimo zariadení spoločného stravovania. Výnimku tvoria diagnózy /alergie, celiakia .../ potvrdené odborným lekárom rodič je povinní podľa 

§ 140 ods. 5  zák. NR SR č. 245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní  priniesť potvrdenie o diagnóze od odborného lekára.

V prípade, že rodič neuhradí uvedený poplatok v stanovenom termíne, riaditeľ ZŠ s MŠ musí po predchádzajúcej  konzultácii upozorniť rodiča a následne rozhodnúť o ďalšom postupe voči dochádzke do MŠ.

 

IV. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ  ŠKOLY

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky  predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. V I., II. a IV. triede zabezpečujú edukačnú činnosť striedavo dve učiteľky, pričom sa ich základný úväzok VVČ spravidla prekrýva v čase pobytu detí vonku a obeda. V III. triede zabezpečuje edukačnú činnosť jedna učiteľka. V rámci svojich kompetencií usmerňujú edukačný proces prostredníctvom dynamických výchovno-vzdelávacích činností podľa plánov VVČ, ktoré vypracúvajú vopred, v súlade so školským vzdelávacím programom.

V súlade s § 8 ods. 1 vyhl. č. 306/08 Z. z. o materskej škole je pre každú triedu určený triedny učiteľ. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dokumentácie týkajúcej sa detí v určenej triede materskej školy /§ 8 ods. 2 vyhl. č. 306/08 Z. z./.

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

             

Trieda

Vek detí

Prevádzka

Vyučujúca

Počet detí

forma

1.trieda

 

3-6 ročné

 

7:00-16:00

Triedna uč. Bc. Kozaňáková Bernadeta

Vyučujúca: Franeková Marta               

 

celodenná

2.trieda

4-5 ročné

7:30-13:10

Triedna uč. Mgr. Madleňáková Lucia

Vyučujúca: Franeková Marta

 

poldenná

3.trieda

5-6 ročné

6:30-12:10

Triedna uč. Bc. Jurčáková Daniela

20

poldenná

 

4. trieda

3-4 ročné

6:30-16:00

Triedna uč.Mgr. Balcerčíková Martina

 Vyučujúca: Gočalová Veronika

20

celodenná

 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

V čase od 6:30 do 7:00 hod. sa budú deti zo všetkých tried schádzať v II.triede. Učiteľka z I.triedy si preberie deti o 7:00 hod. a učiteľka z  III. triedy o 7:30. Začína sa prevádzka vo všetkých triedach.

Deti, ktoré neboli prevzaté do 12:40 hod./13:10 hod. odovzdajú učiteľky  do určenej celodennej triedy, kde budú do odchodu domov.

V I., II. a III. triede budú deti najmenej pol hodiny odpočívať na mäkkom povrchu, až do ich odchodu  budú využité edukačné aktivity, pobyt vonku a hry. Deti vo IV. triede budú spať v spálni, v pyžamách na  postieľkach.

,,Preberanie“ detí sa potvrdzuje podpisom do zošita vzájomne medzi učiteľkami.

 

3.  Preberanie detí od zákonného zástupcu

 Rodič odovzdáva dieťa osobne, priamo učiteľovi do triedy. Učiteľ zodpovedá za dieťa od momentu  prevzatia od rodiča, až po dobu, kedy ho preberá popoludní rodič, alebo ním splnomocnená osoba / § 7 ods. 2 vyhl. č. 306/08 Z. z. o MŠ/. Pohovorom s rodičom zistí zdravotný a psychický stav a dieťaťa.

Rodič privádza dieťa do MŠ do 7 : 30 hod. a prevezme:                                                                 

dieťa prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania od 12:00 hod. do 13:00 hod.,          

dieťa prihlásené na celodennú formu výchovy a vzdelávania, do 16:00 hod.

 

V pracovnom čase je učiteľ povinný vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, určenú všeobecne záväzným právnym predpisom a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené v pracovnom poriadku.

V prípade neprítomnosti pedagogickej zamestnankyne na pracovisku z dôvodu PN,  alebo účasti na vzdelávaní, zabezpečí ZRŠ zastupovanie za neprítomnú kolegyňu formou nadčasovej práce.

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca  písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu ( §7 ods.8 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.)

 

4. Organizácia v šatni

      Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s pedagógmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Rodičia zabezpečia deťom náhradné zvršky do skriniek a zároveň ich označia tak, aby ich poznali deti, pre prípad znečistenia vodou, stravou... V II. a IV. triede pomáha pri prezliekaní upratovačka,  pričom deti podporuje v samostatnosti.

V skrinkách sa z hygienických dôvodov nesmie uskladňovať pitie ani potraviny.

Za poriadok v skrinkách zodpovedá rodič. Je zakázané lepiť a inak ozvláštňovať dvierka skriniek samolepkami. V skrinkách je nežiadúce uskladňovať potraviny a tekutiny (malinovky), z hygienických dôvodov. Za estetickú úpravu zodpovedá učiteľ, za hygienu – upratovačka, za uzamknutie vchodu upratovačka resp. posledný pracovník, ktorý posledný opúšťa pracovisko, pričom preverí a skontroluje priestory školy.

5. Organizácia v umyvárni

      Každá trieda má svoju príslušnú kúpeľňu a toalety vo svojej časti priestorov. Každé dieťa má vlastný uterák, pohárik a zubnú kefku.

Za pravidelné vymieňanie uterákov, čistenie hrebeňov, suchú a čistú podlahu zodpovedá upratovačka. Za čistotu a hygienu zodpovedá upratovačka.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe / používanie splachovača, toaletného papiera, správny postup pri umývaní rúk a čistenie zubov/

Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagóg.

Dentálna výchova -Stomatohygiena – deti od 3,5 roka (po čiastočnom zvládnutí iných hyg. úkonov), si pravidelne po obede čistia zuby podľa inštrukcií učiteľky. Každé dieťa má vlastnú zub. kefku a pohár so svojou značkou. Výmenu  kefky zabezpečujú rodičia. Tieto predmety budú uložené na poličke v umyvárke.  Učiteľka pomáha  a vysvetľuje deťom správnu techniku čistenia zubov a dbá o hygienu predmetov k tomu určených. Každý mesiac príp. podľa potreby - rodičia deťom vymenia zubnú kefku.

Poháre denne umýva upratovačka.

Ak sa dieťa počas hygienických aktivít zamokrí, upratovačka dieťa prezlečie do čistého oblečenia, ktoré rodičia pripravia ako náhradné oblečenie do skriniek.

 

6. Organizácia v jedálni

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a hygienu zodpovedá vedúca školskej jedálne.

Časový harmonogram podávania jedla:

Jedlo sa deťom podáva v  jedálni v čase od : desiata – 8:40 – 8:55 hod. - l.sk.

                                                                                        9:00 – 9:15 hod. - ll.sk

                                                                           obed – 11:30 – 11:50 hod. - l.sk.

                                                                                       12 :00 – 12:30 hod. - ll. sk

                                             olovrant – 14:30 hod.

 

Za organizáciu  a výchovný proces v jedálni zodpovedá ZRŠ a učiteľky. Pedagógovia vytvárajú príjemnú atmosféru a vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúry stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ nezvyšuje hlas, deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov ich dokŕmi. Nenúti však deti do jedla.

Deti II. a IV. triedy používajú  individuálne pri stolovaní vidličku, ale podľa potreby aj príbor, 5-6 ročné deti z I.triedy  a III. trieda používa pri jedle kompletný príbor. Počas stolovania pri obede zabezpečuje dozor  učiteľka z rannej zmeny.

Podľa § 26 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, sa zakazuje v MŠ konzumovať stravu akéhokoľvek druhu pripraveného mimo zariadení spoločného stravovania.

Výnimku tvoria diagnózy /alergie, diabetes, celiakia .../ potvrdené odborným lekárom, a teda podľa §3 ods.2 vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z. môže rodič pripravovať stravu doma.

 

Pitný režim – Každé dieťa má vlastný pohár označený značkou. Na pitie sa používa čistá voda. Tieto poháre dezinfikuje upratovačka.

 

7. Pobyt vonku

          Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť /edukačná časť, organizovaná hra, voľné-rekreačné aktivity/, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne platných a záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa školy. Pre pobyt vonku poskytne deťom dostatok pomôcok a hračiek. Pobyt vonku sa realizuje na základe Nariadenia vlády SR č.362/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na výchovné a výchovno – vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých § 8ods.2, za každého počasia s výnimkou mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť dieťaťu primerané oblečenie pre podmienky počasia.

V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pred pobytom vonku školníčka alebo ďalší prevádzkoví zamestnanec skontroluje  bezpečnosť okolia, pozametá a vyčistí priestor od nahádzaných predmetov. V lete polieva denne piesok a upraví ho.

 

Letný režim – učiteľka v lete poskytuje deťom vždy dostatok tekutín. Rodičia sú povinní zabezpečiť pre deti pokrývku hlavy. V čase intenzívneho žiarenia sa deti nezdržujú na slnku v čase od 11,00 – 14,30 hod. Po ukončení pobytu vonku, prevádzkový zamestnanec zodpovedá za uschovanie pomôcok a hračiek.

Pitný režim sa uskutočňuje kedykoľvek, podľa potreby a želania detí.

 

Na vychádzke nemôže mať učiteľka  viac ako 21 detí od 4 – 5 roč., 22 detí starších ako 5  rokov, s triedou s deťmi od  3 – 4 rokov sa uskutočňuje vychádzka  vždy za prítomnosti dvoch učiteliek / § 7 ods.4 vyhl. č. 306/08 Z. z./.

Pri vyššom počte detí, alebo činnostiach, ktoré vyžadujú zvýšený dozor na vychádzke /sánkovanie, plávanie/, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy. Pri pobyte vonku je učiteľka povinná vopred prešetriť bezpečnosť prostredia – urobiť prehliadku dvora a dbať na to, aby sa deti hrali v bezpečí.

 

Bezpečnosť pri pobyte vonku na škol. dvore – Učiteľka dodržiava bezpečnostné predpisy, venuje sa maximálne deťom, ktoré sa hrajú na preliezkach a hrajú sa len pod jej dozorom, aby predišla úrazom. Pri pobyte na dvore sleduje všetky deti, aby mala prehľad o ich činnosti. Dbá, aby bola bránka zamknutá a deti ktoré potrebujú použiť WC púšťa  do zariadenia tak, aby mala o nich prehľad - kontroluje príchod.

 

Bezpečnosť na ulici – dbať na bezpečnostné predpisy, pri prechádzaní cez vozovku, včas použiť zastavovací terčík, prvé a posledné dieťa má oblečenú bezpečnostnú oranžovú vestičku. Dodržať počet detí a dospelých. Organizovaná skupina smie ísť vo dvojiciach a učiteľky na vonkajšej strane chodníka. Vozovku použije len vtedy, ak nemôže ísť po chodníku. Osoba, ktorá sprevádza organizovanú skupinu, smie  pri prechádzaní cez vozovku zastaviť vozidlá. Znamenie na zastavenie premávky musí dať včas a zreteľne, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti detí a bezpečnosti cestnej premávky .Učiteľky si vopred určia, kto bude zabezpečovať deti vpredu a kto vzadu., príp. v strede.

 

Organizácia mimoriadnych akcií a činností

Pobyt detí mimo MŠ – pri školských akciách – si vyžaduje mimoriadny dozor - výlety, školy v prírode, kurz korčuľovania, plávanie, gymnastika, lyžovanie a iných aktivitách - súťaže, výstavy...mimo priestorov MŠ – poverí riaditeľka MŠ službu konajúcu učiteľku, ktorá zodpovedá za bezpečnosť detí a pokojnú organizáciu podujatia /vyhl. MŠ č. 308/2009 Z. z. v znení zák. 245/08 Z. z./. Druhý pedagóg, ktorý je prítomný na aktivite, plní funkciu dozoru v zmysle ostatných činností vyplývajúcich z povinností pedagogického zamestnanca vyplývajúceho z Pracovného poriadku pg. zamestnanca. Náhradné voľno si vyberá v zmysle ZP po 7,5 h. pracovnom úväzku.

Pri väčšom počte detí než je prípustný, zúčastní sa ako dozor aj upratovačka, príp. rodič.

 

VÝLET ALEBO EXKURZIA

 sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.

Nastupovanie do autobusu – prvá ide učiteľka, usadí deti, druhá pomáha na schodoch a tretia ide do autobusu posledná.

Deti je potrebné poučiť, ako sa majú správať v autobuse.

ZRŠ písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

Pri nástupe do autobusu službu konajúca učiteľka zabezpečuje nástup detí vo vnútri a druhá uč. stojí pri schodíkoch. Doprovod (ďalšia učiteľka, školníčka, uprat., rodič) zabezpečuje cestu terčíkom pred vozidlami - za deti zodpovedá výlučne učiteľka.

Poverená učiteľka v deň svojej účasti na akcii, zodpovedá za neustály prehľad o počte detí, ich potrebách, zabezpečuje dozor pri preprave detí, zodpovedá za prípravu na činnosť, vykonáva dozor nad ošatením, podľa potreby, odvádza deti na toaletu a organizáciu a bezpečný priebeh akcií zodpovedajú poverené učiteľky aj upratovačka. Zamestnanci od detí neodchádzajú, ale sledujú prácu s deťmi.

Pri uskutočnení akcií organizovanými našou školou (besiedky, divadel. predstavenia, otvorené hodiny, multidisciplinárne aktivity), si rodičia na prvom stretnutí dohodnú súhlas príp. nesúhlas s fotografovaním – natáčaním, čo potvrdia svojím podpisom. Učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali alebo filmovali deti počas pobytu v materskej škole bez súhlasu rodičov na akékoľvek účely!

 

Bezpečnosť v budove učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí podľa § 7 vyhl. 306/08 Z. z.  od ich prevzatia od rodičov, alebo splnomocnenej osoby, až do odovzdania detí druhej učiteľke, rodičom, alebo nimi poverenej osoby. Ak musí učiteľka neodkladne od detí odísť /WC/...poprosí kolegyňu, ktorá deti zoskupí na jedno miesto a dozerá na ich bezpečnosť. Pohyb cudzích osôb – návštev /z MÚ, RÚVZ, ŠŠI.../ je sprevádzaný len ZRŠ, prípadne jej povereným zamestnancom školy a evidovaný v knihe návštev.

 Poverenej osobe odovzdá učiteľka dieťa iba na základe písomného poverenia zákonného zástupcu. Písomne splnomocniť môže rodič aj svoje ďalšie maloleté dieťa, ktoré má  10  a viac rokov /§7 ods. 8 vyhl. 306/08 Z. z. o MŠ/, alebo inú, učiteľke predstavenú osobu, ktorá po prevzatí dieťa  zaň zodpovedá.

 Nie je žiadúce dávať deťom cenné predmety – mob. telefóny, príp. nechávať ich v skrinkách. Za tieto veci nemôžeme ručiť. Za cennosti, ktoré rodičia zveria deťom Materská škola nie je zodpovedná.

Učiteľka riadi výchovu a vzdelávanie v priebehu dňa tak, aby predišla úrazom. Nikdy nenecháva deti bez dozoru, počas celej pracovnej doby sa im maximálne venuje.  V prípade, ak sa stane úraz na ošetrenie sprevádza dieťa po konzultácii s rodičom učiteľka, pri ktorej sa úraz stal. Dozor nad ostatnými deťmi preberá druhá učiteľka. Každý úraz  /aj odreninku/ je učiteľka povinná v deň, kedy sa stal zapísať do evidencie o úrazoch a oboznámiť s týmto zápisom rodičov. Pri úraze, u ktorého predpokladaný čas liečenia presahuje tri dni sa spisuje do 24 hodín „Záznam o úraze“, pričom je učiteľka povinná odovzdať rodičovi lekárske potvrdenie o ošetrení úrazu aj z dôvodu uplatnenia si nároku z úrazového poistenia detí.

MŠ má skrinku prvej pomoci - jej obsah kontroluje a dopĺňa ZRŠ.

Prvá pomoc sa poskytuje na mieste úrazu.

Prostredie MŠ musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, ktoré sú pre deti nebezpečné. Hračky a predmety v triede musia spĺňať bezpečnostné kritéria. Hračky a predmety musia udržiavať v dobrom stave. Menšie opravy a údržbu uskutočňujú za pomoci detí, príp. poprosia o pomoc rodičov.

 

8. Organizácia v spálni

  Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Upratovačka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Deti IV. triedy spia v samostatnej oddelenej spálni. Deti z ostatných tried odpočívajú vo svojej triede, aby sa zabezpečil kľud. Učiteľky od odpočívajúcich detí neodchádzajú. Deti nenútia spať, ale len odpočívať. 

Učiteľky počas spánku študujú odbornú literatúru, alebo sa venujú pedagogickým povinnostiam, príp. zhotovujú si učebné pomôcky.

Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje 2 x do mesiaca / raz za dva týždne /. V prípade infekčných chorôb, alebo výskytu parazitov je nutné okamžite dezinfikovať prostredie a vymeniť bielizeň. Zabezpečujeme to z vlastných zdrojov - perieme a dezinfikujeme ho vo vyhradených  priestoroch MŠ.

 

V. STAROSTLIVOSŤ  O  HYGIENU,  ZDRAVIE  A BEZPEČNOSŤ  DETÍ

       V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými predpismi. Školským zákonom č. 245/2008 Z. z., novela zákona NR SR č 324/2012 Z.z. ;  Vyhláškou NR SR a MŠ č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhl. č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon NR SR  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. a jeho novelizovaný zákon č. 390/2011 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o Kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách, zákon NR SR č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, novelizovaný zákon NR SR č. 315/2012 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, smernica MŠ SR č. 19/2009-R, ktorou sa vydávajú kritéria kontinuálneho vzdelávania, Smernica MŠ SR č. 19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania,  Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach tlačív, § 130 zák. č.  245/08 Z. z. o výchovnom poradenstve,  § 152 zák. č. 245/08 Z. z. o  bezpečnosti a ochrane zdravia vo výchove a vzdelaní, Nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. na podporu spotreby ovocia a zeleniny, Vyhláška MŠ SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze, § 146 - § 148 Zákonníka práce,  zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov, Zákon 355/2007 Z. z.  o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti na mládež, Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, zákon č.  311/2001 Z .z. zákonník práce a zák. NR SR  č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a zák. č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,  zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, Pracovným poriadkom  a internými pokynmi riaditeľa MŠ.

Pri úraze je povinnosťou dodržať pokyny MŠ SR. Lekárnička sa nachádza v šatni.

Uplatňovať zákon o ochrane zdravia ľudí /zamestnancov/, z hľadiska utvárania podmienok pre stravovacie služby v priestoroch školy v súlade so zásadami správnej výživy. Každý zamestnanec má možnosť stravovania v školskej jedálni.  Za  dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ  a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

1. Sťažnosti a oznámenia rodičov a zamestnancov školy

 

V zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je zamestnanec, ktorému bola sťažnosť podaná, podnet alebo návrh zaevidovať v  zošite sťažností, návrhov a podnetov.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.

3) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu

smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

4) Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem náležitostí podľa odseku 2 a 3 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.

5) Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

6) Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

7) Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

8) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje podľa odseku 2.

9) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

10) Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy. Prešetrenie sťažností, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje zriaďovateľ, kedy rozhodne o ďalšom postupe.

 

 2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

V Zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade  oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, príp. PPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, o ich ochranu pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky MŠ a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických     javov.

 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

· je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

· neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

· nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením  zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri dni. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

7. V prípade výskytu vší dieťa prijímame až po ošetrení špeciálnymi prípravkami, s úplne vyčistenou vlasovou časťou hlavy a po súhlase ošetrujúceho resp. kožného lekára.

8. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

9. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov  lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

10. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d) v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. O škole v prírode,

e) na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

11. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

Zákonní zástupcovia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do MŠ zdravé.

 

Do MŠ neprijímame deti:  so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovým ochorením , s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom,… 

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Podľa §7 ods. 7 ods. 7 vyhlášky MŠ č. 308/2009 Z. z., pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. 

 

V prípade úrazu dieťaťa postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

 Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia sa zaeviduje v evidencii školských úrazov. 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na ošetrenie sanitkou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz do evidencie úrazov a znovu kontaktuje rodičov dieťaťa. Zabezpečí odovzdanie lekárskych záznamov o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. 

V prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a súčasne rodičov dieťaťa ktorýmkoľvek zamestnancom materskej školy, súčasne poskytuje dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež je povinná úraz zaevidovať, lekársku správu odovzdať rodičom. Materská škola eviduje registrované aj neregistrované školské úrazy. Evidencia obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu dieťaťa, zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. Záznam spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor nad dieťaťom, ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa alebo zamestnanec poverený riaditeľom. Záznam sa zaeviduje v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 5 dni ( 0 až 4), úraz je „neregistrovaný školský úraz“. Ak dieťa chýba v škole  na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 4 dni, úraz je registrovaný školský úraz.

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor nad dieťaťom v čase úrazu., ak to nie je možné záznam spíše triedny učiteľ najneskôr do 7.dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše rodič dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. K spísaniu záznamu je pozvaný rodič dieťaťa. 

Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná úraz do 7dní od jeho vzniku zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie ÚIPS (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

Záznam o registrovanom úraze dostanú: rodič dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná riaditeľka v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality – spolupracovať s centrami výchovnej a  psychologickej prevencie na elimináciu a prevenciu sociálno-patologických javov v zmysle dôkladnej realizácie „Dohovoru o právach dieťaťa“ a ochranu detí pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Učitelia sú povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred šírením legálnych a nelegálnych drog, monitorovať zmeny a v prípade oprávneného podozrenia ohrozovanie detí drogou bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, sociálnym oddelením, centrom protidrogovej prevencie a príslušným policajným zborom. Nedovoliť deťom brať si akékoľvek veci od neznámych ľudí na vychádzke. Upozorňovať deti, aby nezdvíhali nájdené predmety zo zeme / striekačky, ihly.../. Vystríhať deti pred možnosťou nákazy – poškodenia zdravia.

a)  Zamestnanci MŠ vedú deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a  nezdravých návykov pre život a zdravie. 

b)  Poskytujeme deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie rôznych aktivít, čím ich vedie k plnohodnotnému životu bez drog.

c) V prevencii využívame vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, ktoré sú zakomponované v pláne práce školy. 

d) Primeranou formou informujeme deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

e)  Zabezpečujeme v celom areáli prísny zákaz fajčenia .

f)  Uzamykaním budovy MŠ, dbáme o to, aby sa do budovy nedostali nepovolané osoby, čím zabránime možnosti zlých vplyvov na deti 

g)  Učiteľky sa vzdelávajú na seminároch a školeniach, študujú si potrebnú literatúru .

h)   Každý zamestnanec má povinnosť hlásiť riaditeľke MŠ podozrenie na šírenie legálnych alebo nelegálnych drog. 

i)  Povinnosťou upratovačky je denne skontrolovať školský dvor, zistiť, či sa v areáli nenachádzajú predmety nasvedčujúce šíreniu alebo užívaniu drog , upovedomiť o tom ZRŠ. 

j)   Ak učiteľky zistia poškodenie na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečia jeho odstránenie osobne alebo to oznámia nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne oznámi riaditeľke ako závadu vyžadujúcu opravu odborníkom. 

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálne patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade podozrenia na fyzické alebo psychické týranie či ohrozovanie mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s riaditeľkou školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

 

 Opatrenia pri akútnom výskyte infekcií :

 • Vo zvýšenej miere zabezpečovať osobnú hygienu, častejšie a dôkladnejšie umývanie rúk, necmúľať hračky ani prsty, nevŕtať sa v nose a ústach
 • Okamžite vymieňať posteľnú bielizeň a uteráky
 • Ihneď dezinfikovať hračky, kľučky, zábradlie, olejové sokle a zárubne dverí Chloramínom
 • V spolupráci s vedúcou ŠJ zabezpečiť zvýšenú kontrolu hygienických zásad týkajúcich sa školského stravovania
 • Po prevádzke MŠ vo večerných hodinách dezinfikovanie Biolitom, príp. iným dezinfekčným prostriedkom textílie a poťahoviny.

 

PEDIKULÓZA –   V prípade výskytu vši vlasovej postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne:    Ak zákonný zástupca dieťaťa zistí u svojho dieťaťa výskyt vši vlasovej, bezodkladne to nahlási triednej učiteľke a riaditeľke MŠ v záujme zamedzenia šírenia pedikulózy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, aj u zdravých členov rodiny. V prípade výskytu pedikulózy - voš detská - sa postupuje nasledovne, a to hlavne prehliadaním vlasov /živé vši a vajíčka/, predovšetkým v záhlaví, za ušami a v zátylku.

 •  Vykoná sa hromadne u všetkých detí naraz, vrátane celého kolektívu a nevyhnutná je dezinsekcia u všetkých členov rodiny /zodpovední zamestnanci a rodičia detí/
 • Na tabuli oznamov sa odporučí použitie dezinsekčných prostriedkov, ktoré sú dostupné v lekárni/ Diffusil H 92 M, Nitifor vlasová voda, Parasidor pena a šampón, Devos –gel na vlasy, Jacutin gel, Nemoxan-kondicionér, postupovať presne podľa návodu /za informácie zodpovedá riaditeľka, za postup rodičia /
 • Doporučuje sa vyčesať mŕtve hnidy, ktoré na vlasoch zostávajú prilepené špeciálnym hustým hrebeňom a pri poslednom oplachovaní pridať do vody ocot, ktorý hnidy uvolní.
 • Posteľná bielizeň sa vyperie pri teplote nad 70° C a následne prežehlí
 • Počas výskytu problému sa všetky pokrývky hlavy umiestnia osobitne v skrinkách v igelitových vreckách /zodpovední rodičia/.
 • Zabezpečí sa nepretržitá vysoká úroveň osobnej hygieny, individuálne prezeranie hlavy
 • Počas výskytu ochorenia učiteľky denne prezerajú deťom hlavy v čase ranného filtra u všetkých prichádzajúcich detí, pričom pri náleze hníd vylúčia dieťa z kolektívu, alebo izolujú ho od ostatných detí a následne kontaktujú rodiča
 • Dieťa sa do kolektívu prijme až po predložení potvrdenia príslušného lekára, nakoľko tento problém sa považuje ako ochorenie a pre kolektívy je zdĺhavý.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

 

VI.   PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM  MATERSKEJ ŠKOLY

1. Vchody do MŠ sú zaistené  a bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy vlastnia všetci zamestnanci zariadenia.

2. Budovu odomyká  učiteľka, príp. upratovačka, ktorá začína zmenu. Po ukončení prevádzky  je učiteľka povinná odložiť učebné pomôcky na vopred určené miesto.

3. Priestory uzamyká upratovačka, prípadne zamestnanec, ktorý opúšťa posledný pracovisko.

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne.

4. V budove je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb, ktoré nemajú povolenie od zriaďovateľa.

Je zriadená kniha návštev. V nej je nutné uviesť – meno, dátum, čas a dôvod návštevy.

5. Prevádzkoví zam. dbajú na to, aby boli dvere zabezpečené vždy, keď sú deti v budove.

6. Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené miesto.

 

Vo všetkých priestoroch MŠ je zákaz fajčiť. Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v predškolskom zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzn. Zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy ako aj školského  ihriska, bez vymedzenia miestnosti pre fajčiarov.

Deti sú poistené po odsúhlasení rodičov na rodičovskom združení do výšky 1.45 Eur na dieťa,  pre prípad úrazovosti v MŠ aj počas výletov, akcií, exkurzií... poriadaných školou.

 

VII . ROZSAH  VYUČOVACEJ  POVINNOSTI

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené § 8 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z., Zákonníkom práce, u PZ a OZ aj § 5 zákona č. 317/2009 Z. z., v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

Pracovný čas pedagogického zamestnanca, ktorý pracuje  striedavo v dvoch zmenách je 37,30   hodiny týždenne.

Tento čas pozostáva zo základného úväzku pedagogického zamestnanca Materskej školy 28 hod. - priamej práce s deťmi, a z činnosti úzko súvisiacej s pedagogickou prácou podľa Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl, ktoré zamestnávateľ zadefinoval  v Pracovnom poriadku MČ Staré Mesto.

Učiteľka po odpracovaní priameho úväzku s deťmi 05:30 h., z pracoviska neodchádza, ale sa venuje vedeniu dennej pedagogickej dokumentácie. 

 Učiteľka  pracuje mimo pracoviska na :

-predkladaní návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,

-výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky pre učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,

-kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 317/2009 Z. z. a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

-podieľa sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z.),

-usmerňuje a objektívne hodnotí prácu dieťaťa

-pripravuje sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

-podieľa sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu ( § 7 a § 8 zákona č. 245/2008 Z. z.),

-udržiava a rozvíja svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

-poskytuje zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním /metodicko-poradenské služby/ procesom

-pravidelne informuje zákonného zástupcu /ZRPŠ/ o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (§ 144 ods. 1 písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.).

- mimoškolské akcie /výlety, exkurzie, korčuľovanie, .../, inovačné štúdiá, prednášky, dopĺňanie kvalifikácie - školenia, operatívne sedenia týkajúce sa pedagogickej a prevádzkovej práce, výroba pomôcok, nákup predmetov pre MŠ, sekcie učiteľov, tvorba násteniek, metodické doplnkové štúdium ...).

Po ukončení pedagogic. práce je učiteľ povinný uložiť učebné pomôcky na pôvodné miesto.

Pracovný čas prevádzkového zam. je 37,5 hod. Podľa  § 91 zák. NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je mu poskytnutá prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 min.(nezapočítava sa do pracovnej doby).

 

 

 1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný:

a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí  a výsledkov psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,

e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa

f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

i) vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

j) poskytovať dieťaťu,  zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

k) pravidelne informovať  zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a

vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom v § 144 ods.1 písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z..

 

(1) Neodborným zasahovaním sa rozumie zásah do výkonu pedagogickej činnosti alebo do výkonu odbornej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca alebo kontrolného orgánu.

(2) Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.

(3) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia

školského roku.

Pedagogický zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu za výsledky, ktorého zodpovedajú.

 

Učiteľka prichádza do školy včas, 15 minút pred začatím miery vyučovacej povinnosti. Po príchode a  odchode zo školy zaznamená čas príchodu a odchodu.

 • Zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.
 • Postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov na daný školský rok
 • Zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samoštúdiom, alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • Triednu knihu a evidenciu dochádzky detí zapisuje denne, po skončení miery vyučovacej povinnosti.
 • Po skončení výchovno – vzdelávacej práce skontroluje poriadok v triede.
 • Plánuje výchovno – vzdelávaciu činnosť, pripravuje sa zodpovedne, včas, vnútroškolskou kontrolou zistené nedostatky môžu byť riešené nariadením písomnej prípravy.
 • Učebné pomôcky si pripravuje včas dopredu.
 • S učebnými pomôckami a zariadením školy zaobchádza spôsobom, na ktorý sú určené, k ochrane spoločného vlastníctva a bezpečnosti pri práci vedie aj deti.
 • Všíma si zdravotný stav detí, úpravu zovňajšku, podporuje správne návyky, kultúrne stolovanie a kultúrny spôsob života.
 • Dbá na bezpečnosť detí, zodpovedá za ich zdravie od prevzatia dieťaťa od rodiča/zákonného zástupcu až do odovzdania druhému službu konajúcemu pedagógovi, rodičovi/zákonnému zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe, staršej ako 10 rokov.
 • V prípade úrazu poskytuje prvú pomoc, ostatné učiteľky preberajú zodpovednosť za deti, ktorých učiteľka poskytuje prvú pomoc poranenému dieťaťu. Úraz je potrebné zapísať do knihy úrazov. Učiteľka o úraze bezodkladne oboznámi rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa, vedenie školy.
 • Učiteľka spolupracuje s rodičmi/zákonnými zástupcami detí
 • Nepoužíva nepedagogické tresty.

 

Miera vyučovacej povinnosti učiteľky MŠ je 28 hod. týždenne. Zostatok času učiteľka využíva na prípravu na ďalší deň, vedie písomnosti, dotvára interiér MŠ, zhotovuje pomôcky, vykonáva poradenskú činnosť, individuálne štúdium, mimotriednu činnosť a ostatné povinnosti vyplývajúce z pracovnej náplne.

 • V prípade neprítomnosti učiteľky na triede, je povinná zastupovať druhá učiteľka na triede, keď inak nerozhodne riaditeľka materskej školy. Počas priamej práce s deťmi je zakázané odchádzať z triedy. Odvolanie učiteľky počas priamej práce s deťmi je zakázané. Vo výnimočnom prípade musí učiteľka zabezpečiť dozor pri deťoch dospelou osobou.
 • Učiteľky sú povinné byť na pracovisku v čase určenom na priamu prácu s deťmi, v čase porád, v čase určenom na zastupovanie, v čase rodičovských stretnutí, v čase uskutočňovania kultúrnych akcií a mimoriadnych aktivít. Dodržiava pracovný čas stanovený Zákonníkom práce, pokiaľ tento nebol kolektívnou zmluvou upravený inak.
 • Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. Musí dbať, aby sa nepoškodil dobré meno učiteľa. Nepoužíva vulgárne výrazy. Stmeľuje pedagogický kolektív. Svojím konaním, rozhodovaním, vyjadrovaním a správaním nenarúša medziľudské vzťahy ani pracovnú atmosféru školy a poskytuje záruku správnej výchovy detí.

 

 1. Určenie triednictva

Triedny učiteľ-  podľa § 8 ods. 3 a § 9 ods.1 -3, ods.4 písm. j.,  Vyhlášky  NR SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole,  navrhuje riaditeľka.

 

Ak je triedna učiteľka neprítomná dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jej zastupovanie iného pedagogického zamestnanca.

Konkrétne úlohy triednej učiteľky sú rozpracované v Pracovnej náplni triednej učiteľky v materskej škole. Zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

 • zabezpečuje triednu agendu, dokumentáciu s organizovaním krúžkov, výletov, exkurzií, výcvikov, vystúpení, fotografovania, divadelných predstavení, knižných ponúk, otvorených dní, tvorivých dielní a ostatných aktivít poriadaných pre deti – informovaný súhlas zákonných zástupcov, zoznamy detí,financie, platby (vyberá poplatky v čase mimo priamej práce s deťmi), objednávky ( napr. pracovné zošity, knihy, fotografovanie a pod.)
 • zakladá a archivuje osobné portfólio každého dieťaťa (výtvarný a grafický prejav),
 • vedie záznamy o diagnostickej činnosti, dĺžke adaptácie dieťaťa, diagnostikovaní školskej zrelosti, výslovnosti a priebežne aj o všeobecnom vývine detí v triede ( v spolupráci so striedajúcim učiteľom),
 • vedie evidenciu aktivít triedy a spravidla sa na nich zúčastňuje (podľa plánu práce školy - výlety, exkurzie, športové výcviky a pod.), pripravuje a kontroluje evidenciu záznamov o krúžkovej činnosti triedy v spolupráci s lektormi,
 • je členom poradného tímu riaditeľa školy, plní jeho pokyny,
 • spolupracuje so striedajúcou učiteľkou a ostatnými pedagogickými zamestnancami v škole,
 • vytvára podmienky pre integrované dieťa so zdravotným znevýhodnením, pokiaľ je do triedy zaradené,
 • spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa (zúčastňuje sa zasadnutí  rodičovského združenia, zabezpečuje informovaný súhlas rodičov s aktivitami, poskytuje konzultácie počas konzultačných hodín, zabezpečuje informatívne oznamy o podujatiach školy, triedy apod.),
 • spolupracuje so všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným poradenským zariadením pri osvojovaní hygienických návykov detí,
 • overuje bezpečnosť a estetickú úpravu šatní, tried a priľahlých priestorov pri vytváraní primeraného prostredia vhodného pre vek a bezpečnosť detí, s nedostatkami bezodkladne informuje riaditeľa školy,
 • vypracováva písomný záznam evalvácie (polročne) na základe podkladov spracovaných spoločne so striedajúcim učiteľom
 • vedie osobný spis dieťaťa, vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – ku dňu nástupu do MŠ a potom po každých piatich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ.,
 • podáva návrh na odklad povinnej školskej dochádzky,
 • odovzdáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

Vytvára podmienky pre integráciu dieťaťa so Špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

 • Eviduje príslušnú dokumentáciu o dieťati
 • Spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa
 • Spolupracuje so všeobecným lekárom pre deti a dorast
 • Spolupracuje s príslušným poradenským zariadením
 • Vypracováva individuálny vzdelávací plán v spolupráci s príslušným poradenským zariadením

 

Vytvára podmienky pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 • Spolupracuje s centrom pre pedagogické poradenstvo
 • Spolupracuje so zákonným zástupcom
 • Vypracováva individuálny vzdelávací plán
 • Spolupracuje s učiteľom 1. ročníka ZŠ

 

Triedna učiteľka informuje svojich kolegov na zasadnutiach pedagogických rád a metodických združeniach.

Všetku dokumentáciu vedie a vypĺňa tak, aby ju nebolo možné meniť

 

Triedna dokumentácia: § 9 - triedna kniha, denný poriadok, osobný spis dieťaťa, plány edukačných aktivít, dochádzka detí, evidencia poplatkov, kópia poisteneckého preukazu, dotazník dieťaťa, splnomocnenia na prevzatie detí  inou osobou ako sú zákonní zástupcovia detí, dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov  a iných aktivít, diagnostika dieťaťa

 

Poradné orgány riaditeľa : § 6

Poradný orgán riaditeľa materskej školy je pedagogická rada a metodické združenie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Riaditeľ materskej školy zariaďuje pre učiteľov metodické združenie ako svoj poradný orgán a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje riaditeľ školy. Vedúcou Metodického združenia pre školský rok 2015/2016  je p.uč. Bc. Balcerčíková Martina.

 

VIII. RIEŠENIA NEOČAKÁVANÝCH  UDALOSTÍ

Vzhľadom k tomu, že MŠ je v pôsobnosti zriaďovateľa obec Oravské Veselé, v prípade havárie, alebo iných nečakaných udalostí, manažment MŠ sa bude  riadiť rozhodnutím zriaďovateľa, v súčinnosti s platnou legislatívou rezortu školstva a rezortu zdravotníctva v záujme bezpečnosti a zdravia detí.

 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky.

 

 

 

 

Vypracovala Marta Franeková                                   Platnosť od 1.09.2018

ZRŠ pre MŠ Oravské Veselé

 

 

 

*

 

TOPlist