Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé

 

 

Projekt "Evička nám ochorela" - záver 26.06.2018

 

http://www.evicka8.weblahko.sk/

 

 

*

*

 


Maľovanie vonku na technickú fóliu 

( klikni sem -->)  http://www.malovanievonku.weblahko.sk

 

 

 

*

 

 I. ROČNÍK NESÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V PREDNESE PRÓZY A POÉZIE 

detí Materských škôl okresu Námestovo

Hviezdoslavček


 sa uskutočnil 6.júna 2018 vo Hviezdoslavovej hájovni v Oravskej Polhore

Našu MŠ reprezentovali:

 

EMKA  KAPIČÁKOVÁ

ADELKA  KORMANČÍKOVÁ

NATÁLKA  KUREKOVÁ

 

http://hviezdoslav.weblahko.sk/

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  DETÍ

v triede najmladších, 3-4 ročných detí

(klikni tu)

http://dendeti.weblahko.sk/

 

*

 

1 jún 2018  Medzinárodný  Deň  Detí

 

V Ý L E T

 

http://www.vylet.weblahko.sk

 

 

 

 

25. mája 2018 DIVADLO  ZO  ŠUFLÍKA nám predviedlo rozprávku

Janko a Marienka   http://www.divadlo2018.weblahko.sk    (klikni na odkaz)

 

 

 

*

 

Aj tohto roku sme si pripomenuli význam slnečnej energie

http://solar.weblahko.sk/

 

 

 

XXI. ročník Okresnej športovej olympiády detí materských škôl

24.5.2018 o 9.30 hod. v Oravskej Polhore 130

Našu materskú školu reprezentovali:

JONÁŠ  MIKUŠIAK

MATÚŠ UHLIARIK

ALEX  ŽUŽAVKA

DÁVID BARKOCI                                        (klikni tu)

TIMOTEJ PEKARČÍK      http://www.olympiada2018.weblahko.sk

 

 

 

*

 

 

PROJEKT  Evička nám ochorela

stretnutie č. 6  - "Evičku bodla osa"  - http://evicka6.weblahko.sk/

 

 

 

           *

 

15. máj 2018                             

Deň otvorených dverí v MŠ  -  http://dod.weblahko.sk/

 

 

 

 

 

*

 

Deň matiek,

 

 

Besiedka 9. mája 2018 v III.triede - pani učiteľka Berta Kozaňáková

 

http://www.denmatieklll.weblahko.sk/

 

Besiedka 10. mája 2018 v II. triede - pani učiteľka Veronika Gočalová

 

http://www.denmatiekll.weblahko.sk

 

Besiedka 10. mája 2018 vo IV. triede - pani učiteľka Lucka Madleňáková

 

http://mamicky.weblahko.sk/

 

 

 

*

FOTOGRAFOVANIE DETÍ

 

Vážení rodičia, ponúkame možnosť fotenia detí v MŠ

 

 

Sada foto:

1 x fotografia A4 + 2 x fotografia A5 cena: 6€

 

 

Podľa výberu:

 

1 x fotografia A4 cena: 3€

 

1 x fotografia A5 cena: 1,50€

 

Spoločná fotografia triedy A6 cena: 0,75€ (veľkosť pohľadnice)

Termín fotografovania 30. máj 2018 (deti dostanú lístočky).

 

(Ospravedlňte nižšiu kvalitu foto, ktoré sme na tento účel (informovanie na webovej stránke) zhotovili prefotením vzorov zaliatých do fólie, ktoré si môžete pozrieť v MŠ v kultúrnom dome. Ďakujeme za porozumenie  smiley)

CBDA

 

 

 

 

*

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje 

 

 

Zápis  detí do materskej školy

na školský rok 2018/2019

 

 

Zápis bude prebiehať  od 2. 05.2018 do 31.05.2018

v čase od 10:00 do 13:00 hod.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu vyžiadať u ZRŠ Franekovej.

 

 

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

 

Podľa § 59, zákona NR SR č. 245/08 Z. z. v súlade s § 3 ods. 3, vyhláškou č. 306/08 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,  sa do materskej školy prednostne  prijímajú

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

 • deti s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na to  vytvorené vhodné  materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

 

Tieto zákonom stanovené podmienky musia dodržiavať riaditelia všetkých materských škôl (bez ohľadu na ich zriaďovateľa), ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

 

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o MŠ ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste.

 

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti zamestnaných zákonných zástupcov

 

Dieťa pred vstupom do MŠ má osvojené :

Hygienické požiadavky : 

 • Nepoužíva  plienky ani nočník

 • Samostatne si umýva a utiera ruky do uteráka pod  dohľadom pedagóga

 • Používa a obsluhuje vodovodnú batériu a mydlo  pod dohľadom pedagóga

 • Samostatne používa toaletný papier a toaletu  pod dohľadom pedagóga

 • Používa vreckovku, správne kýcha a kašľe s rukou na perách

 

Obliekanie a vyzliekanie – sebaobsluha :

 • Vie sa samostatne vyzliecť

 • Oblieka a obúva sa v spolupráci s pedagógom

Stolovanie :

 • Správne drží lyžičku /vidličku/

 • Vie používať pohár/hrnček/

 • Dodržiava čistotu pri stolovaní


 

 

 

Zároveň pozývame deti a ich rodičov na

 

Deň otvorených dverí v materskej škole,

 

ktorý sa uskutoční

15. mája 2018 v čase od 8:00 do 11:00 hod.

v priestoroch MŠ

 

 

    Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ,

organizáciou dňa, aktivitami v MŠ, personálom atď...

 

 

Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

 


 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO!

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje, že

 

dňa 30.04.2018 (pondelok) bude riaditeľské voľno

 

 

z dôvodu odstávky pitnej vody.

 

 

*

 

Zápis do 1. ročníka 

 

Informácie k zápisu do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019

Termín zápisu: piatok 20. apríla 2018

Rodičia si so sebou prinesú:

 • rodný list dieťaťa

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

 • v prípade rozvedených rodičov – rozhodnutie súdu o zverení do starostlivosti

 • vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do I. ročníka ZŠ

 

Dôležité informácie k zápisu:

 • zápisu sú povinné zúčastniť sa deti, ktoré do 31.8.2018 dovŕšili vek 6 rokov

 • zápisu sú povinné zúčastniť sa deti, ktoré v školskom roku 2017/2018 mali odklad povinnej školskej dochádzky

 • zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré dovŕšia 6 rokov až po 31.8.2018 – predčasne zaškolené deti

 • rodičom odporúčame zúčastniť sa zápisu len na jednej základnej škole

Kritériom pre prijatie dieťaťa do školy je:

 • školská zrelosť dieťaťa 

 • dieťa má trvalý pobyt v obvode školy

 • rozhodnutie o prijatí obdržia zákonní zástupcovia do 31.5.2018


Odklad povinnej školskej dochádzky:

 • ak rodič uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky, je povinný sa zápisu zúčastniť a toto rozhodnutie oznámiť pri zápise

 • na zápise rodič vyplní Žiadosť o odklade povinnej školskej dochádzky

 • do 30. júna 2018 je povinný ku žiadosti doložiť Doporučenie CPPPaP o odložení povinnej školskej dochádzky o jeden rok a Doporučenie o odložení povinnej školskej dochádzky od detského lekára prípadne riaditeľky materskej školy

 • na základe odovzdania všetkých dokumentov bude zákonnému zástupcovi vydané Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky o jeden rok

Predčasné zaškolenie dieťaťa:

Dieťa narodené po 31.8.2012 môže byť predčasne zaškolené na základe ďalej uvedených podmienok:
 

 • na zápise zákonný zástupca vypíše žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa

 • do 21.5. 2018 doloží Doporučenie o predčasnom zaškolení dieťaťa od CPPPaP a detského lekára na riaditeľstvo školy

 

*

 

28. marca 2018 sme sa s pani učiteľkami vybrali na návštevu

do I. ročníkov Základnej školy.Veľmi sa nám tam páčilo!

http://skola.weblahko.sk/

 

 

L      G      P      D     A

O      O     É       I 

 

Oznamujeme rodičom, že logopédka Mgr. Fašungová bude s deťmi pracovať dňa

10. a 30. apríla 2018 

od 8:00 hod.

 

Účasť  rodičov je vítaná!

 

*

 

PREVÁDZKA MŠ

 

Z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov,

bude materská škola počas Veľkonočných prázdnin ZŠ

od 29. apríla 2018 /štvrtok/ do 3. apríla 2018 /utorok/

 

Z A T V O R E N Á

 

(Zapísali ste, zo všetkých tried, len jedno dieťa.

Na prevádzku je potrebné minimum 12 detí.)

 

Prajeme pokojné Veľkonočné sviatky!

 

 

 

*

 

V Í T A N I E   J A R I

V piatok, 23. marca 2018, sme sa všetci spolu vybrali k rieke so spevom a malými figúrkami Moreny, rozlúčiť sa so Zimou a privítať Jar tak, ako to robievali kedysi dávno ľudia, ktorí verili, že spolu s Morenou odpláva dole vodou aj všetko zlé a choroby.

http://morena.weblahko.sk/

 

 

*

Olympiáda v lúskaní hlavolamov, labyrintov a logických úloh 

LUSKÁČIK

sa uskutočnila  21. marca 2018 v MŠ Zákamenné 

http://www.luskacik.weblahko.sk

 

*

 

21. marca 2018 sme privítali v našej škôlke

DIVADLO  PRÍBEH

zo Žiliny.
Činohra "O neposlušnej Alici" nás pobavila aj všeličo naučila, či pripomenula wink.

http://www.alica.weblahko.sk

 

 

 

*

Marec je "Mesiac knihy"

http://citanie.weblahko.sk/

a tak naše pani učiteľky naplánovali Týždeň čítania rodičov v materskej škole,

z ktorého sa nakoniec stal mesiac wink

 

 

*

 

16. marec 2018

Návšteva v knižnici VESELÁ  SOVIČKA v základnej škole

http://kniznica.weblahko.sk/

 

 

*

 

POZÝVAME  VŠETKÝCH  RODIČOV

na

Týždeň hlasného čítania s rodičmi v MŠ

od 12. do 31.marca 2018

v čase, ktorý vyhovuje Vám!

 

Nahláste, prosím, triednej učiteľke svojho dieťaťa, ktorý deň prídete čítať práve Vy.

 

Tešíme sa na každého!

 

 

 

Milí rodičia,                   

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.

 

 Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť a je celosvetovo uznávaným prístrojom na meranie zrakových parametrov u detí predškolského veku.

 

Charakteristika merania:

 • ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
 • meranie je bezbolestné
 • meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa, 
 • binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
 • meranie trvá iba niekoľko sekúnd
 • prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
 • meranie prebieha v priestoroch materskej škôlky
 • odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára

Vďaka  finančnej podpore partnera projektu

Zdravé oči už v škôlke

sa toto meranie zraku uskutoční v našej MŠ už

14. marca 2018 v dopoludňajších hodinách.

Prítomnosť rodičov nie je potrebná.

 

*

Ďalšie aktivity v rámci projektu "Zdravý úsmev",

s budúcou dentálnou hygieničkou Gabikou Romaňákovou.

 

27.02.2018   DENTÁLNA HYGIENA - zubný kaz  http://www.dentalnahygiena2.weblahko.sk

 

 

6.03.2018   DENTÁLNA HYGIENA - zubná pasta http://www.dentalnahygiena3.weblahko.sk

 

*

 

OZNAM  PRE  RODIČOV  PREDŠKOLÁKOV

Dňa 7. marca 2018 sa v spolupráci s CPPPaP Námestovo, uskutoční v našej MŠ

 

Testovanie školskej spôsobilosti

 

Cieľom testovania školskej spôsobilosti je zistiť, či je dieťa po psychickej, emocionálnej a sociálnej stránke pripravené – spôsobilé na vstup do prvého ročníka základnej školy.

                                                Testovanie nie je povinné a môžu sa ho zúčastniť len deti,                                               ktorým rodičia podpíšu Informovaný súhlas s testovaním.

 

výsledkoch vyšetrenia budú v prípade záujmu rodičia informovaní v osobnom rozhovore,

v ten istý deň,  čase od 13:00 do 15:00 hod.

 

Prosíme rodičov, aby deti zbytočne nestresovali, pretože sa nejedná o vedomostné testy.

Ďakujeme!

 

 

 

 

*

 

PREVÁDZKA MŠ

 

Z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov,

bude materská škola počas jarných prázdnin ZŠ

od 19. do 23. februára 2018

 

Z A T V O R E N Á

 

(Zapísali ste, zo všetkých tried, spolu 7 detí.

Na prevádzku je potrebné minimum 12 detí.)

 

 

 

PROJEKT Evička nám ochorela

Druhé stretnutie 15. február 2018   http://www.evicka3.weblahko.sk/

 

 

*

Realizácia pobytu vonku

 

v materskej škole je ukotvená v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách / r. 2015

 

Zaradenie pobytu vonku do organizačnej štruktúry režimu dňa stanovuje §7 písm. b) vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v zmysle ktorej je prevádzkovateľ zariadenia predškolského zariadenia povinný organizovať režim dňa tak, aby zabezpečil pobyt detí vonku v každom ročnom období.

 

Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný iba pri mimoriadne nepriaznivých meteorolgických podmienkach, ktorými sú: víchrica, prudký dážď, teploty pod -10 °C, nadmerné znečistenie ovzdušia.

/ http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-527 /

 

Z toho vyplýva, že pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok. Kompetencia rozhodnúť o pobyte detí vonku v čase nepriaznivých klimatických podmienok prináleží riaditeľke školy, resp. učiteľkám v triede. Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku by mali byť zastúpené:

Poznávacia vychádzka- pozorovanie, opis

Riadená pohybová aktivita

Spontánna pohybová aktivita

 

Rodič je povinný prispôsobiť denné oblečenie dieťaťa tomu, aby sa mohlo zúčastňovať na všetkých výchovno-vzdel.aktivitách v rámci organizácie dňa tak, ako to ukladá legislatíva. Treba si uvedomiť, že za oblečenie dieťaťa je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca. Danú povinnosť musia rešpektovať všetci rodičia, a to z dôvodu, aby nedbanlivosť jedného rodiča nemohla obmedziť aktivity ďalších detí. V súčasnosti sú rodičia veľmi citliví na svoje deti, snažia sa ich neprimerane chrániť aj v situáciách, keď to až tak netreba. Sú citliví na ich zdravie a odopierajú im veľmi často práve tie aktivity, ktoré ich zdravie podporujú. Zároveň je to však aj o stanovení základných pravidiel, ktoré dokážu eliminovať a odstrániť názorové nezhody všetkých zúčastnených.

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

6.02. 2018

http://www.karneval.weblahko.sk

KARNEVAL V MALEJ TRIEDE  3-4 ročné deti   

http://www.karneval2.weblahko.sk

 

*

*

CHRÍPKOVÉ  PRÁZDNINY

 

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že z dôvodu pokračujúcej vysokej chorobnosti, boli po porade s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Dolnom Kubíne vyhlásené pre deti Materskej školy

chrípkové prázdniny do konca týždňa (30.01.2018-2.02.2018)

 

V pondelok 5. februára 2018 bude MŠ opäť v prevádzke.

 

 

*

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

Avízované divadlo O neposlušej Alici sme boli nutení odvolať, z dôvodu veľmi nízkeho počtu detí v MŠ (pomerne vysoká aktuálna chorobnosť).

S manažerkou divadla Príbeh dohodneme iný termín.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 

 

*

 

SPOLOČNÁ  BOBOVAČKA

Piatok 19. januára 2018       http://www.boby.weblahko.sk

 

 

PROJEKT Evička nám ochorela

Druhé stretnutie 15. január 2018 http://www.evicka2.weblahko.sk

 

 

 

Veselé Vianoce!

Vianočné posedenie s "ovocným punčom"

http://vianoce2017.weblahko.sk/

 

15. december 2017 

 

Stretnutie s Pandou Vandou, Sydom a Scoobu doo

http://panda.weblahko.sk/

 

 

10.november 2017

T E A T R O    P I M P R L O

http://www.polienko.weblahko.sk/

 

*

 

"Evička nám ochorela" 

 

Pani učiteľka Mgr. Evka Kšenzuláková zapojila našich predškolákov do projektu "Evička nám ochorela". Viac čítajte v sekcii Projekty alebo priamo tu: http://www.evicka.weblahko.sk/

 

 

.

 

 

4.10.2017 - Prednášku o starostlivosti o zúbky si pre deti pripravila študentka Prešovskej univerzity Gabriela Romaňáková:

http://dentalnahygiena.weblahko.sk/        

 

 

 

 

DEŇ  S  LEGOM  DUPLO  V 

http://denslegom.weblahko.sk

 

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje,

že dňa 30. augusta 2017  o 15:00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční plenárne ZRPŠ na začiatok školského roka.

Účasť rodičov je nutná,

nakoľko sa dozviete o zaradení dieťaťa do triedy, poplatkoch a podpíšete dokumenty potrebné MŠ k začiatku školského roka.

 

 

 

 

 

Milí rodičia.

Prečítajte si prosím niekoľko informácií a odporúčaní, ako zvládnuť prvé dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Táto zmena sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme deťom:

 • Čas na adaptáciu - každému dieťaťu podľa jeho individ. potrieb ( priemerná doba je okolo 14 dní).
 • Čas na vnútorné vyrovnanie sa s novou situáciou – nové prostredie, kolektív detí, lúčenie s rodičmi.
 • Čas na zmenu denného programu – včaššie ranné vstávanie, zmeny v dennom režime.
 • Čas na vzdor, na plač – nepáči sa mi tu, nechcem tu byť...
 • Čas na získanie dôvery - poznám svoje pani učiteľky, poznávam svojich nových kamarátov.
 • Čas na získanie istoty – mama, oco  príde, majú ma tu radi.

 

Dôležité je, aby ste úzko spolupracovali s pedagógmi, boli prístupní k ich návrhom, odporučaniam.  Aby ste neočakávali od Vášho dieťaťa ani od materskej školy, že proces adaptácie prebehne úplne bez problémov. Niekedy nás deti prekvapia a napriek našim predpokladom prebehne adaptácia bez problémov. Inokedy sa adaptačné problémy môžu vyskytnúť po niekoľkých bezproblémových dňoch alebo týždňoch. Významnú úlohu tu zohráva najmä čas.

Ak adaptácia dieťaťa trvá príliš dlho (viac týždňov, mesiacov) alebo je pre dieťa veľmi náročná, je možné na určitý čas prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. V ojedinelých prípadoch aj odporučiť ukončenie  dochádzky do materskej školy, počkať rok kým dieťa dozrie.

 

Milí rodičia,

tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

                             Dôležité informácie

 

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra 2017.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede (osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie (podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia
 • Hygienické vreckovky 1 balík
 • Zubnú kefku a pastu
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu.

 

Marta Franeková

ZRŠ pre MŠ

 

                                           

 

TOPlist