Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola - Oravské Veselé

*

 

PREVÁDZKA MŠ

 

Z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov,

bude materská škola počas jarných prázdnin ZŠ

od 19. do 23. februára 2018

 

Z A T V O R E N Á

 

(Zapísali ste, zo všetkých tried, spolu 7 detí.

Na prevádzku je potrebné minimum 12 detí.)

 

 

*

Realizácia pobytu vonku

 

v materskej škole je ukotvená v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách / r. 2015

 

Zaradenie pobytu vonku do organizačnej štruktúry režimu dňa stanovuje §7 písm. b) vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v zmysle ktorej je prevádzkovateľ zariadenia predškolského zariadenia povinný organizovať režim dňa tak, aby zabezpečil pobyt detí vonku v každom ročnom období.

 

Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný iba pri mimoriadne nepriaznivých meteorolgických podmienkach, ktorými sú: víchrica, prudký dážď, teploty pod -10 °C, nadmerné znečistenie ovzdušia.

/ http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-527 /

 

Z toho vyplýva, že pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok. Kompetencia rozhodnúť o pobyte detí vonku v čase nepriaznivých klimatických podmienok prináleží riaditeľke školy, resp. učiteľkám v triede. Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku by mali byť zastúpené:

Poznávacia vychádzka- pozorovanie, opis

Riadená pohybová aktivita

Spontánna pohybová aktivita

 

Rodič je povinný prispôsobiť denné oblečenie dieťaťa tomu, aby sa mohlo zúčastňovať na všetkých výchovno-vzdel.aktivitách v rámci organizácie dňa tak, ako to ukladá legislatíva. Treba si uvedomiť, že za oblečenie dieťaťa je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca. Danú povinnosť musia rešpektovať všetci rodičia, a to z dôvodu, aby nedbanlivosť jedného rodiča nemohla obmedziť aktivity ďalších detí. V súčasnosti sú rodičia veľmi citliví na svoje deti, snažia sa ich neprimerane chrániť aj v situáciách, keď to až tak netreba. Sú citliví na ich zdravie a odopierajú im veľmi často práve tie aktivity, ktoré ich zdravie podporujú. Zároveň je to však aj o stanovení základných pravidiel, ktoré dokážu eliminovať a odstrániť názorové nezhody všetkých zúčastnených.

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

6.02. 2018

http://www.karneval.weblahko.sk

(Videá postupne doplníme.)

*

CHRÍPKOVÉ  PRÁZDNINY

 

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Oravské Veselé

oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že z dôvodu pokračujúcej vysokej chorobnosti, boli po porade s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Dolnom Kubíne vyhlásené pre deti Materskej školy

chrípkové prázdniny do konca týždňa (30.01.2018-2.02.2018)

 

V pondelok 5. februára 2018 bude MŠ opäť v prevádzke.

 

 

*

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

Avízované divadlo O neposlušej Alici sme boli nutení odvolať, z dôvodu veľmi nízkeho počtu detí v MŠ (pomerne vysoká aktuálna chorobnosť).

S manažerkou divadla Príbeh dohodneme iný termín.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 

 

*

 

SPOLOČNÁ  BOBOVAČKA

Piatok 19. januára 2018       http://www.boby.weblahko.sk

 

 

PROJEKT Evička nám ochorela

Druhé stretnutie 15. január 2018 http://www.evicka2.weblahko.sk

 

 

 

*

 

L      G      P      D     A

O      O     É       I 

 

Oznamujeme rodičom, že logopédka Mgr. Fašungová bude s deťmi pracovať dňa

23. a 31. januára 2018 

od 8:00 hod.

 

Účasť  rodičov je vítaná!

 

 

 

Veselé Vianoce!

Vianočné posedenie s "ovocným punčom"

http://vianoce2017.weblahko.sk/

 

15. december 2017 

 

Stretnutie s Pandou Vandou, Sydom a Scoobu doo

http://panda.weblahko.sk/

 

 

OZNAM PRE RODIČOV!

 

 

V piatok 22.decembra 2017

 

MŠ nebude v prevádzke

 

z dôvodu RIADITEĽSKÉHO VOĽNA!

 

 

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

 

10.november 2017

T E A T R O    P I M P R L O

http://www.polienko.weblahko.sk/

 

*

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

Oznamujeme rodičom, že počas Jesenných prázdnin Základnej školy

tj. 30. a 31. októbra 2017, bude Materská škola mimo prevádzky,

nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet detí.

(MŠ môže byť v prevádzke pri počte detí 10 a záväzne sa neprihlásil nikto.)

 

 

*

 

"Evička nám ochorela" 

 

Pani učiteľka Mgr. Evka Kšenzuláková zapojila našich predškolákov do projektu "Evička nám ochorela". Viac čítajte v sekcii Projekty alebo priamo tu: http://www.evicka.weblahko.sk/

 

 

.

 

 

4.10.2017 - Prednášku o starostlivosti o zúbky si pre deti pripravila študentka Prešovskej univerzity Gabriela Romaňáková:

http://dentalnahygiena.weblahko.sk/        

 

 

 

 

DEŇ  S  LEGOM  DUPLO  V 

http://denslegom.weblahko.sk

 

 

 

OZNAM  PRE  RODIČOV!

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje,

že dňa 30. augusta 2017  o 15:00 hod.

sa v priestoroch MŠ uskutoční plenárne ZRPŠ na začiatok školského roka.

Účasť rodičov je nutná,

nakoľko sa dozviete o zaradení dieťaťa do triedy, poplatkoch a podpíšete dokumenty potrebné MŠ k začiatku školského roka.

 

 

 

 

 

Milí rodičia.

Prečítajte si prosím niekoľko informácií a odporúčaní, ako zvládnuť prvé dni a týždne po nástupe dieťaťa do materskej školy. Táto zmena sa dotýka celej rodiny a najmä maminky malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných – dieťa, rodičov, pedagógov.

Existuje niekoľko zásad, (ktoré však nemusia platiť pre každé dieťa a každého rodiča). Týkajú sa nielen najmladších trojročných detí ale aj starších detí, ktoré prvý krát nastupujú do materskej školy.

Doprajme deťom:

 • Čas na adaptáciu - každému dieťaťu podľa jeho individ. potrieb ( priemerná doba je okolo 14 dní).
 • Čas na vnútorné vyrovnanie sa s novou situáciou – nové prostredie, kolektív detí, lúčenie s rodičmi.
 • Čas na zmenu denného programu – včaššie ranné vstávanie, zmeny v dennom režime.
 • Čas na vzdor, na plač – nepáči sa mi tu, nechcem tu byť...
 • Čas na získanie dôvery - poznám svoje pani učiteľky, poznávam svojich nových kamarátov.
 • Čas na získanie istoty – mama, oco  príde, majú ma tu radi.

 

Dôležité je, aby ste úzko spolupracovali s pedagógmi, boli prístupní k ich návrhom, odporučaniam.  Aby ste neočakávali od Vášho dieťaťa ani od materskej školy, že proces adaptácie prebehne úplne bez problémov. Niekedy nás deti prekvapia a napriek našim predpokladom prebehne adaptácia bez problémov. Inokedy sa adaptačné problémy môžu vyskytnúť po niekoľkých bezproblémových dňoch alebo týždňoch. Významnú úlohu tu zohráva najmä čas.

Ak adaptácia dieťaťa trvá príliš dlho (viac týždňov, mesiacov) alebo je pre dieťa veľmi náročná, je možné na určitý čas prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy. V ojedinelých prípadoch aj odporučiť ukončenie  dochádzky do materskej školy, počkať rok kým dieťa dozrie.

 

Milí rodičia,

tešíme sa na všetky Vaše deti a prajeme si, aby spolupráca Vás rodičov a nás pedagógov materskej školy bola aj v nastávajúcom školskom roku k obojstrannej spokojnosti.

 

                             Dôležité informácie

 

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra 2017.

Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Deti prichádzajú do materskej školy do 7:30 hod.

Svoj čas si naplánujte tak, aby ste do 7:30 hod. stihli dieťa prezliecť a odovzdať pani učiteľke v triede. Výnimočne odôvodnený neskorší príchod dieťaťa vopred oznámte pani učiteľkám v triede (osobne alebo telefonicky)

 

 

V prvý deň prineste deťom:

 • Prezuvky (nie šľapky!).
 • Pyžamko (v triede 3-4 ročných detí)
 • Osobné veci na prezlečenie (podľa uváženia)
 • Vhodné oblečenie podľa aktuálneho počasia
 • Hygienické vreckovky 1 balík
 • Zubnú kefku a pastu
 • Úbor na cvičenie v plátenom vrecku - tričko, tepláky, ponožky (len 5-6 ročné deti)
 • Dieťa si môže doniesť vankúšik, obľúbenú hračku, ktorá mu bude pripomínať domov  – bezpečnú a na vlastnú zodpovednosť rodičov.
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z materskej školy inými osobami ako rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

To sú základné, pre Vás dôležité informácie.

Všetky ďalšie potrebné informácie o organizácii materskej školy, pravidlách, normách, zásadách spolužitia kolektívu detí, zákonných zástupcov detí a zamestnancov materskej školy a podrobnosti o vnútornom režime, prevádzke a organizácii materskej školy, právach a povinnostiach detí a zákonných zástupcov detí  nájdete podrobne rozpracované v Školskom poriadku pre materskú školu.

 

Marta Franeková

ZRŠ pre MŠ

 

                                           

 

TOPlist